IMG_3163.JPG
บูรณาการจัดระเบียบสังคม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Clea Ning Day111.jpg
รูปภาพการทำกิจกรรม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ทอดผ้าป่าโรงเรียนธรรมศาสตร์.jpg
ภาพกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เดือนสิงหาคม 57 .jpg
การถ่ายทอดองค์ความรู้เดือนสิงหาความ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล