ทอดผ้าป่าโรงเรียนธรรมศาสตร์.jpg
ภาพกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เดือนสิงหาคม 57 .jpg
การถ่ายทอดองค์ความรู้เดือนสิงหาความ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ GFMIS .jpg
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เดือน กรกฎาคม 2557
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เทคนิคการนำเสนอ5.jpg
องค์ความรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2557
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล