อ่านรายละเอียด

  
ชุดให้บริการนอกสถานที่.jpg
ออกใบอนุญาตเคลื่อนที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_0914.JPG
รายงานผลการดำเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_0943.JPG
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านวินัย ให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน วันที่ 20 สิงหาคม 2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_0950.JPG
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
สำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล