ดับเพลิง.jpg
แผนบริหารความต่อเนื่อง ปทุม 2
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ถ่ายทอดองค์ความรู้่ น้ำมันและผลิตภันฑ์น้ำมัน.jpg
การถ่ายทอดองค์ความรู้ วันที่ 27 มีนาคม 2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์1.jpg
ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 200 ปี ปทุมธานี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_3163.JPG
บูรณาการจัดระเบียบสังคม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล