ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร

 
ทอดผ้าป่าโรงเรียนธรรมศาสตร์.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ GFMIS .jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล